menu myDiary

31817AGE17 wíj reageren op het Gevóel ~~~~~~~~~~~

Q&@
VÀN VERWÒNDERING ÈN SCHOONHEID IN DE SCHEPPINGSEVOLUTIE ALLANG NIET MEER OP DEZÈLFDE WIJZE ALS 'N MIDDELEEUWS FILOSOOF, DIE VANUIT DE NATUUR DE LOGISCHE CONCLUSIE TRÈKKEN KÒN DÀT DÉ WÉRELD INDERDAAD DOOR 'N GROTE ZORGVULDIG PLANNENDE 'SCHÈPPER' GEMÁÁKT WÀS? WÍJ HEBBEN HIER ÈN NÚ GÉÉN LOGISCHE GEVÒLGTREKKING, MAAR NOG SLECHTS 'N VOORTDURENDE INTUÏTIE! Díe intuïtie wòrdt geleid door 'n kritische keuze die wíjzèlf GEMÁÁKT hebben: de kéus reli-gieuze spirituele artistieke TÁÁL te spréken? Die Stàp vàn 'wonder' náár 'g d' is níet meer 'n Kwestie van concluderen, maar vooral ook van NÁÁMGÉVING! Dóór 'in gebèd' "G D" te zèggen, GÉÉF ik aan het object vàn míjn verwòndering 'n 'náám'!
ÌK BÈN HÈT, òf wíj àls gemeenschap, die DÉZE naamgéving verricht?! Wíj zijn 't díe aan ons zóeken náár betékenis 't woordje 'G d' zijn gaan verbìnden: áán òns verlàngen òm 'n Wóórd te VÌNDEN vóór datgene wat òns gevóel vàn verwòndering & òntzàg òproept, voor al datgene wat òns 'nederig maakt', ÈN wat ons òproept TÒT díenst. Voor sommigen begint dit als het ware al van de geboorte af aan, & voor anderen komt dat pas láter òf misschien wel NÓÓIT? Eigenschappen in potentie als aan- & ìnvoelen, verwòndering, bewondering
& ontdèkking variëren door alle tijden, plaatsen & situaties héén! 'n Kwestie vooral van vertaling, interpretatie, verwoording & begrip... Onze innerlijke dialoog bedient zich van diverse talen, zienswijzen, zintuigen, fundamenten & creaties: aan 't ene uiteinde ahw. 't 'heilig' beest, 'n aanbeden steen, de psychedelische plant en/of oneindige drogbeelden, idolen, hersenspinsels & 'gedrochten'? Aan de àndere kant dé 'mènsch', behulpzaamheid ÈN ontferming &/of 'etiketten' als beeldvorming, visioenen, dromen ÈN 'goddelijke families'! De misdadige, zelfzuchtige, criminele, zieke & dominante/dictatoriale uitwas beschadigt, verafgood, breekt àf, verziekt, beheerst & 'verknalt' in uiteenlopende stadia? De oprechte & rechtvaardige, genézende & gezonde aanleg vergezelt, koestert, waardeert, creëert & heeft líef in evenzovele tegenovergestelde eerlijke uitingen! Ons zóeken is niet een vraag die 'n specifiek antwoord nodigheeft.
Maar 't zóeken zèlf léidt ons tot 'n daad van goddelijke 'bevestiging'. Er is 'n moment ìn ons zoeken waar we 'Já!' zeggen? Dìt ìs 't enige àntwoord dat we nódighebben. 'n Antwoord dat voortkomt úit onze eigen diepten 'vànbìnnen'! Vandaar ook die symboliek van bv. besnijdenis, dóóp, naamgeving & 'bevestiging'? Alles wat daarbuiten valt verminkt, verdrinkt, mismaakt & ontkent! Voorwaar 'n mystiek, begoochelend, verwarrend & 'chaotisch' gebeuren...