menu myDiary

31578gk267 ik denk dat er in die kringen ~~~~~~~~~

Q
PANIEK UITBRAK & DAT ER MET RAZENDE SNELHEID UIT ALLE HOEKEN & GATEN GELD BIJ ELKAAR WERD GESCHRAAPT AL MET AL OM ZO NU NOG TE KUNNEN VOLDOEN AAN 'T BEVEL VAN DE KONING DIE IN DE LOOP VAN ZIJN 18 REGERINGSJAREN STEEDS MEER GEZAG VERWORVEN HAD? IK VERMOED DAT CHILKIYAHU WEL WÌST VAN GÈLD DAT IN DE MUREN VAN DE TE[M]PEL WAS INGE-METSELD OM 'T DÁÁR VÉILIG TE KÙNNEN BEWAREN, MAAR DAT HÍJ NIET PRECIES MEER WÌST WÁÁR. DUS LIET HIJ OP ALLERLEI VAN DÍE PLÈKKEN DE MÚREN ÓPENBREKEN ÈN TRÒF ONGETWIJFELD VÉÉL STIEKEM GÈLD ÁÁN? MAAR DOOR 'N HEEL ÀNDERE VONDST NU SLOEG HÍJ BIJNA STIJL ACHTERÓVER, ZÓ SENSATIONEEL WÀS DÍE VÒNDST! Ìn één van díe ópengebróken gáten in de te(m)pelmuren lag géén gèld maar een bóek! Zíjn eerste reactie was ongetwijfeld 'n achteloos schouderophalen, wànt híj wàs verbéten òp zóek náár 't GÈLD & wèlke idióót metselt er nou een bóek in een múúr? Maar één van zijn priesters nam het bóek ter hànd & nadàt hij 'n paar régels gelézen hàd, slaakte hij 'n indringende kreet die zowèl klònk naar vreugde als naar ontzetting! Want wàt bléék? 't Was de DEVARIEM, ut Wetboek vàn Mosjeh dàt al eeuwenlang zóek was? Toen ÌK ervan hoorde duizelde 't MÍJ! Want stèl Ú vóór: ik weet niet precies hoeveel jaren er zitten tùssen Mosjeh & Sjlomo, maar 't zíjn er Véle! Àl díe tíjd hèbben mènsen, van generatie op generatie, dit zèlfde wetboek van onze Mòsjéh ìn hùn Bezìt gehàd, maar het VERBÒRGEN GEHÓUDEN? Ik neem aan dat 't Levieten waren, de familie vàn Mòsjéh & Aharon & Miryam!? Zíj hèbben dùs blijkbaar gewìld dàt HÈT Bóek bewáárd wèrd, maar dat die ìnhoud ervan níet bekènd werd, want het boek is niet overgeschreven òm het ònder HÈT VÒLK vèrder te kùnnen verspréiden?! 't Ìs eeuwenlang verbòrgen gehóuden & tenslotte, toen de TEMPEL VAN SJLOMO gebouwd werd, ingemetseld in één van díe Múren! Maar 't eigenaardigst is dat de man die dàt gedaan had zíjn dáád verzwégen hééft, waardoor geen enkel mens meer wìst waar dit Boek zich bevond & 't als verloren beschouwd werd? Ik vrees dat niemand ooit nu precies nog ZÀL kùnnen begríjpen waarom bepaalde mensen ut BELANGRIJKSTE bóek {ná Jòb/IOV} dàt ONS Vòlk ooit voortgebracht heeft voor òns verbòrgen hebben WÌLLEN blíjven houden, terwijl ze 't tegelijkertijd zó uitgesproken héilig vonden dat ze het niet dùrfden vernietigen? Òf begrijp ik 't verkeerd & heeft de geestelijheid altijd al gewéten wáár dé WÈT verstopt zat, maar heeft men dàt verzwégen?! Wìst Chilkiyahu wáár hij HÈT Bóek vàn Mòsjéh móest zoeken? Mijn verstand schiet tekort, maar ook als ik mijn ...