menu myDiary

30434gkbvo441deoeroudemanzonkwegi/dmyDiPóelVanHER

Q
INNERINGEN:
ZIJN MÒND HING WEZENLOOS OPEN
EN ZIJN OGEN SCHENEN BEWÉGINGEN WÁÁR TE NEMEN
OP DE PSYCHEDELISCH BETEGELDE VLOER VAN ZIJN HERINNERINGEN
OP DÍE BÌNNENPLAATS? SOMS BENÍJD IK DE OUDE MENSCH! AAN ELIAM KÒN JE BIJVOORBEELD ZÍEN
DÀT ZÍJN GESCHIEDENIS HÈM VERVÙLDE, TERWIJL ÌK ÈLKE DÀG SCHROKKEND MÍJN LÉÉGTE OPVULLEN MÓET ZOALS EEN HONGERIGE HOND DAT DÓET MET ZÍJN LÉGE MÁÁG?! 'Vertèl vadertje,' fluisterde ik: 'ÌK hèb úw Verhálen nódig, want zèlf hèb
ÌK er nòg géén één! ÌK KÀN úit de wéreld nòg géén Wíjs Wòrden zònder dàt er mènsen zíjn àls Ú die me daarbij van hàrte hèlpen!
Wáár ìs Kurunta gebléven? WÁÁRÒM ìs híj uw schoonzoon niet meer?' Eliam keek òp en lègde zíjn gerìmpelde hànd op mijn knie! 'KURUNTA IS DÓÓD M'N JONGEN,' zei hij, 'híj ìs gesnéuveld!' Ik zàg aan zíjn gezìcht dat zijn gedàchten opnieuw afdwaalden
naar díepe pùtten bàrstensvòl zwàrte gebéurtenissen?! 'BLÍJF met uw gedàchten bíj me vadertje,' zei ÌK. 'ALSTUBLIEFT!'
Eliam rèchtte z'n rug, zwiepte hèftig met zijn HÓÓFD van links naar rechts àlsòf híj zíjn gedàchten erúit wilde schudden
& zei: 'GÓED, wáár hadden we het over?' 'Over Kurunta de Hethiet vadertje!' 'Wàt hèb ik óver hèm gezegd m'n jongen?'
'Dàt híj dóód ìs!' Eliam knikte. 'Bíjna àlle Hethieten zijn dood, wist je dat? 't Land HATTI bestaat niet meer. De Hethieten
díe er nog zíjn, léven ìn de diaspora! 't Zíj. Gedisciplineerde lieden, strèng òpgevóed, gehoorzaam aan de autoriteit die
BÓVEN hèn gestèld ìs. Zó wàs Kurunta óók, strèng vóór zìchzèlf, gehóórzaam áán "Dé G d van Israël èn de wètten v/h
Lànd"! Hij was nauwelijks nog herkènbaar àls Hethiet? Hij wàs un VOORTREFFELIJK SOLDAAT IN HET LÉGER VAN JE
VÁDER KÓNING DAWIEDEWIEDEWIEDAVID! ÌK nóem hèm KURUNTA, maar híjzèlf hàd un vóórkeur voor "URYA" om-
dàt hij een vroom man was: "HET LÌCHT KÒMT VAN YAHWEH" betékent zijn naam! Ik KÈNDE hèm van jongsafaan
omdat zijn vader en ik vrienden waren! Wíj "BUITENLANDERS" zòchten elkaar òp nietwaar, zo gáán de dìngen.....
Wij probeerden onze waardigheid te hèrwìnnen dóór in groepsverband te mopperen òp ISRAËL, òp de kóning, op
belastingambtenaren, op alles wat bewóóg eigenlijk, maar in feite deed ieder zijn best òm ìn 't gevlei & gevrij te
komen, òm Israëlischer te zijn dan de Israëlieten. Zó ging het óók
met Kurunta. Er bestond geen Israëliet die
vrómer wàs dàn Uryah
de Hethiet!'