menu myDiary

29830pm188 Wagner verliet Parijs in 1842 nadat z'n


RIENZI,
zijn vroegromantische
opera over 'n mislukte revolutionair,
in héél Europa een hìt geworden was
(èn die één v/d bezoekers, de tiener Adolf H.,
in 1906 in vervoering bracht)! Maar zijn hoge ambt als Kapellmeister aan 't Hòf in Dresden
schonk hèm tótáál géén voldoening? Als kùnstenaar mèt 'n verhéven òpvàtting van zijn roeping,
vond hij dat híj zich vernederde voor burgerlijke "Plutocraten"!' Omdat hij de welgestelde, opera-
bezóekende cultuurbarbaren uit de burgerij aanwees àls dé bròn vàn ÀLLE Kwáád, moest Wagner
niets hebben van wèlke volksvertegenwoordiging ook en hoopte hij dat door de revolutie er eén Léider
zou òpstaan díe ìn stáát was òm de màssa aan de màcht te brengen èn tòt òngekènde esthetische hoogten
òp èn òmhóóg te stuwen, om intussen te zorgen voor een nieuwe Duitse nationale áárd! Híj vond zíjn ware
róeping toen in 1848 de revoluties in Europa uitbraken! 'Ik verlàng ernaar,' zo schreef hij, 'de heerschappij
vàn de één óver de ànder te verníetigen! [...] IK VERLANG ERNAAR DE MACHT VAN DE MACHTHEBBERS
KAPÒT TE MAKEN, VAN HET RECHT, VAN BEZIT!' Terwijl híj, mèt zíjn lìcht òntvlàmbare karakter, stond te
pópelen om zich te mèngen in wat híj 'de mechanische stroom der gebeurtenissen' nóemde,
vond hij een fèlle médestander in Bakoenin, die - 'n jaar jònger dan hij -
kòrt dáárvóór begònnen was aan zíjn lànge
ééns náár HÈT vertegenwoordigerschap
van het anarchisme.