menu myDiary

2892257rs'n eerste lsdtrip voerde me via terreinen

Q&@
VAN MIJN GEEST
NAAR WAAR IK NOG NOOIT EERDER STAPPEN
GEZET HAD? "AAH, DE ONGELOOFLIJKE SENSATIES
VAN ÀL DÍE ONTDÈKKINGEN! EEN FEEST VOOR DE ZINTUIGEN
DIE SNAKTEN NAAR REBELLIE ÈN VERSTORING VÀN HET GEBRUIKELIJKE
GEZAPIGE VOLKSPATROON? INTÈNS LÉVEN, DÁÁR GÌNG HET OM! AFREKENEN
MET AL DIE OEROUDE CONDITIONERINGEN, HÈT LÉVEN ÌN ÀL ZIJN HÓEKEN
ÈN GÁTEN LÉREN KÈNNEN, GRÉTIG DE RÓES OMÀRMEND IN DE WONDER-
BAARLIJKE TÚINEN VAN DE KUNSTMATIGE PARADIJZEN?
De 'zin van het
bestaan' wìllen dúiden, je plaats bepálen èn wéten bíj WÍE JÍJ àl òf níet hóórde,
en ja: ut aanscherpen vàn jouw eigen bewustzijn, tot náder ìnzìcht kómen...
Er WÀS véél WÈRK aan de winkel! Maar óók híer 't oeroude líedje vàn verlóedering
èn vervágende idealistische Verhálen... Ná ut ópiumtijdperk braken er WÈL àndere
tijden aan: die heroïne líeg WÉINIG rúimte voor drómen, de Gróte Kìlte hàd
voorgóed háár intrede gedáán! 't BEWÙSTZIJN díende nú JÚIST úitgeschakeld
èn verdoofd te worden!? Wàt ÌK WÌLDE beréiken WÀS nú voortaan een zo
Díep Mógelijke Stáát Vàn Àfwézigheid? 'n Schíjndood!" Déze hier genoemde factoren
leiden ieder op zichzelf níet tot alcoholisme of druggebruik/misbruik, maar hoe méér van
al deze factoren echter tegelíjk voorkomen, des te gróter ìs de kàns dàt er erg òngewènst
(wan)gedrag op kan gaan treden? ONGEWENST GEDRAG BESTAAT IN ALLERLEI
SOORTEN & GRADATIES: jeugdcriminaliteit, vandalisme & alcohol- drugsmisbruik!
Dé overeenkomst tussen déze vòrmen van ongewènst gedrag is het feit, dat
de gevèstigde maatschappij dàt gedrag níet Kàn èn niet Wìl goedkeuren! Wat 't dan
ook juist weer dááròm zó áántrèkkelijk maakt vóór sommige groepen jongeren...
Die diverse vormen van ongewenst gedrag hèbben véél geméénschàppelijke
oorzaken! Tot wèlke vòrm van òngewènst gedrag het kòmt,
ìs betrekkelijk toevàllig; de diverse vormen ervan kómen dááròm óók váák
ná elkaar òf tegelijk voor. Bij 'n onderzoek v/h criminologisch instituut v/d Groningse
universiteit bléék dat méér dan de hèlft v/d druggebruikers die in 'huizen
van bewaring' zaten, óók al 'gezéten' hàdden
VÓÓRDÀT 't druggebruik
überhaupt begònnen
WÀS!