menu myDiary

27607 hjsgvdf40b we kunnen die abc-levensorde v/d

VIER TREDEN
OPVATTEN ALS GROOTSE
POGING OM EISEN VAN PRAKTISCH MAATSCHAPPELIJK LEVEN
IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE IN INDIA OOIT ZO STERKE TENDENTIES
TOT VERZAKING VAN HET LEVEN EN ASCESE, DIE, ALS ZE DE OVERHAND ZOUDEN KRIJGEN,
HET BESTAAN VAN DE MAATSCHAPPIJ IN DE WAAGSCHAAL KONDEN STELLEN! ZONDER TWIJFEL
IS EEN DIEPE WIJSHEID DAARIN GELEGEN, DIE VOLLÉDIGE ÓVERGÁVE AAN HET BOVENSTOFFELIJKE
PAS OP HOGER LEEFTIJD AAN EEN INDIVIDU TOE TE STAAN, DUS PAS NÁ DE VERVULLING
VAN ZIJN VERPLICHTINGEN ALS MEDEBURGER, GAST- & HUISVADER? Òmgekeerd
werd door deze op hogere leeftijd aanvangende losmaking van het 'wereldse' bereikt,
dat de aangelegenheden van het praktische openbare leven in handen bleven van de mannen
op het hoogtepunt van hun biologische rijpheid: het is niet goed voor een volk, om door louter grijsaards
geregeerd te blijven worden! We hebben het ook nu soms nog steeds
over zielsverhuizing
& verlossing?
Er blijkt dus
best wel degelijk ook 'n nauwe samenhang te bestaan tussen de grondgedachten
v/d OEPSJ & de leer van reïncarnatie & bevrijding, die blijkbaar allerlei religieuze & filosofisch wijsgerige in-
beeldingen & voorstellingen v/h Indiase volk der velen van díe langvervlogen tijden tot in de huidige tijd aan toe, bepaald
heeft en mede gevormd op manieren die je nauwelijks té hóóg kunt aanslaan!
Wàt wòrdt er van dé mènsch
na de dood?
"DÀN
NÉMEN ONS
ONZE KENNIS EN ONZE WERKEN
BIJ DE HAND, SAMEN MET ONZE GEWONNEN ERVARINGEN! ~
ZOALS 'N RUPS, AANGELAND AAN DE SPITS VAN HET BLAD, ALS
HET WARE ÓÓK EEN ANDER BEGIN AANGRIJPT EN ZICHZELF DAARHEEN
ÓVERSTRÈKT: ZO IS HET OOK MET DE ZÍEL, ALS ZIJ HET LICHAAM DUS AFGESCHUD
HEEFT EN HET NIET-WETEN HEEFT PRIJSGEGEVEN: ZIJ GRIJPT EEN NIEUW BEGÌN ÁÁN EN TREKT ZICHZELF
EROVERHEEN! ~ Zoals 'n goudsmid 't goud van 'n beeld neemt & daarvan 'n nieuwe
schonere gestalte wil hameren, zó doet ook de ziel, nadat zij 't lichaam
afgeschud heeft: ook zij schept zich 'n nieuwer schoner
gestalte, hetzij van oeraartsvaders & -moeders
... òf van goden & godinnen
& allerlei andere
wezens?!
Al naar
gelang nu iemand
uit 't ene of andere bestaat,
al naar gelang we handelen & wandelen, zo
óók worden we nádíen/náárdien hèrboren: WIE
GOED DÓET, WÒRDT ALS GÓEDE HERBOREN: WIE
'T KWADE DEED, ALS BOOSDOENER; HEILIG WORDEN WE DOOR HÉLEND WÈRK,
EN SLÈCHT DÓÓR HET SLÈCHTE!" Dit was de gedachte van zielsverhuizing
& hemels of hèls 'verder voortbestaan' zoals die
beroemde YaHWeH/Yajnavalkya
haar geformuleerd
heeft?!