menu myDiary

27606/39c de waarheid is niet voor het verstand

{A}
TOEGANKELIJK,
ZIJ IS NIET IN WOORDEN TE BEGRIJPEN,
EN ZIJ IS ZEKER OOK NIET BESTEMD VOOR ALLEN.
MAAR OOK DE UITVERKORENE KAN PAS
LANGS EEN LANGE SMALLE WÈG
TOT HAAR DOORDRINGEN.
VASTEN,
RUST, ZWIJGEN,
STRENGE CONCENTRATIE EN ZELFTUCHT,
WAARBIJ DE AANDACHT EN DE WIL VOLKOMEN
VAN DE BUITEN-WERELD AFGETROKKEN WERDEN - dàt zijn
de voorwaarden die de geest in staat stellen, om door alle bedrieglijke omhulsels
van Maya héén, tot de kèrn éigen zèlf, 'tot atman/ademen te komen'?! Zèlfverloochening
& afstand van uiterlijk succes & lùst der zìnnen, 't zich opleggen van moeiten
& kwellingen, kortom ascese, dàt àlles heeft in India 'n rol gespeeld
als wellicht bij géén ènkel ànder Vòlk
van Vélen!
Uiteindelijk
kon dit inzicht pas in het verloop
van het gehele menselijke leven bereikt worden:
vier trappen, ieder van ongeveer zo'n twintig jaren, moest de zoeker doorlopen,
om zó tòt dìt volledig inzicht te geraken? Men begon als leerling-brahmatsjári met studie
van de Veda ('t ware Wéten) onder de leiding
van 'n door henzelf gekozen
Léérmeester (Goeroe),
'in wiens huis'
men leefde.
Eerbied,
vlijt & waarachtigheid
waren hier zijn plìchten om te verrichten?
Daar 't onderricht mondeling gegeven werd & de leerling
de heilige teksten woordelijk 'uit z n hoofd moest leren - zij werden,
ééuwen làng, úitslúitend op déze wíjze óvergeleverd - moet de vlijt daarbij
inderdaad bepaald geen gerìnge ròl hebben gespeeld! Als grhastha -
gastheer/huisvader - leefde hij 't leven v/d gerijpte man,
stichtte 'n gezin, voedde zoons & dochters op
& vervulde z'n plichten
àls lìd v/d 'volmaakte'
gemeenschap?
I/h
3e stadium,
nadat z'n zoons waren opgegroeid,
trok hij zich, meestal mèt z'n vrouw/leefgenoot,
terug in de eenzaamheid v/h Wóud & begon zich
als vanaprastha ('wáánbevrijde/kluizenaar') van de wereld àf te
blijven keren om zich zó naar 't eeuwige
te kunnen blijven
richten!
Uiteindelijk
kon men, op eerbiedwaardig
hoge leeftijd, ÀLLE eigendom òpgeven, z'n vrouw verlaten
& dan, met volkomen verzaking v/h leven, als 'n rondtrekkende vrome bedelaar,
als sannyasin (woordelijk: 'de wereld prijsgevende') trachten om díe
hoogte vàn vergeestelijking en wijsheid te bereiken, die 'm aan 't éind tot 'n ìngaan
i/h 'goddelijke brahmâ' in staat zou stellen, dé òpperste tràp is alleen
a/d brahmanenkaste voorbehouden terwijl
lagere kasten i/d regel
op de traptrede van
'huisvader' bleven
staan?