menu myDiary

27605 Q&A hjs gvdf I39/b àls dé tóegang tòt 't wé-

Q

ZEN
VAN DE
WERELD DIEP ÌN
ONS EIGEN INNERLIJK LIGT
EN ALLEEN DÓÓR ZICH HIERIN
TE VERDIEPEN EN WÈG TE ZÌNKEN
TE ONTSLUITEN EN TE ONTSLUIEREN IS, DÀN
KAN DE KENNIS VAN DE UITERLIJKE WERKELIJKHEID VOOR
DE WIJZE GEEN WAARDE BEZITTEN? De wereld v/d DÌNGEN
in ruimte en tijd is niet het eigenlijke wezen, is níet Âtman, maar slechts drogbeeld, sluier, illusie:
zíj is Maya, zoals de Indiase uitdrukking luidt! Kènnis daaromtrent is géén wáár wéten, maar louter schijnweten.
In 't bijzonder is de veelheid van verschijningsvormen slechts Maya, dé Wèrkelijkheid ìs Één! {Brhadaranyaka-Upanishad:
"IN DE GEEST ZULT GIJ ERKENNEN: NIET IS HIER VEELHEID, GANSELIJK NIET!"}? De Âtman (het ademen) moet men kennen:
ìn hèm (her)kent men 't Gans HÉÉLÀL aka BRAHMAN of 'barmhartigheid/mededogen/liefde'! Zó zei Yajnavalkya in z'n gesprek met zijn vrouw Maitreyi, die, (zo-als) hier reeds eerder & vaker vermeld, hèm om ontsluiering van het wézen gesmeekt had?!!
"HET ZÈLF MOET MEN VERSTAAN, O MAÎTREYI (mijn oogappel):
wie 't Zèlf heeft gezien, gehoord, verstaan & herkend, díe HÉÉFT inzicht in deze gehele wereld!" Déze díepe
'ge-dachte' behoeft nog enige opheldering?! Men neemt níet áán dàt hij door louter LÉREN, i/d zin van verstandelijk begrijpen,
volledig te verstaan is - we moeten bedenken dat de OEP(ANI)SJ@ADEN juist als gehéime leringen optraden?
"NIET DOOR STUDIE KOMT MEN TOT BRAHMÂ, OOK NIET DOOR GENIE &
VEEL BOEKENWIJSHEID... HIJ MOET NIET
NAAR VEEL WOORDEN ZOEKEN,
WANT DÀT VERMOEIT
SLECHTS DE
TÒNG."